I Cele

Celem Ligi Klas jest:

1. Integracja zespołów klasowych poprzez działania i rywalizację międzyklasową.
2. Aktywizowanie uczniów do działań na rzecz szkoły i klasy.
3. Wzmacnianie postawy identyfikowania się ze szkołą i klasą.

II Uczestnicy

W Lidze Klas biorą udział uczniowie klas I – V w czasie całego roku szkolnego.

III Punktowanie zadań

Klasy otrzymują punkty w następujących kategoriach:

1. Gazetki klasowe wykonywane według harmonogramu.
2. Udział uczniów danej klasy w konkursach i zawodach sportowych.
3. Przestrzeganie Regulaminu Szkoły – ilość uwag i pochwał w klasie.
4. Frekwencja klasy.
5. Średnia roczna ocen klasy.

Na podsumowanie rocznego rankingu klas składa się:
- średnia punktacja miesięczna za gazetki klasowe, pochwały/uwagi, frekwencję,
- średnia punktacja naliczana na podstawie odbytych konkursów i zawodów sportowych oraz liczby uczestników,
- średnia ocen rocznych.


IV Nagrody

Otrzymują trzy klasy, które w ciągu roku szkolnego zdobyły najwyższą ilość punktów.

Nagrody funduje Rada Rodziców

V Ranking

1. Za przekazanie informacji o udziale uczniów w szkolnych i międzyszkolnych konkursach, zawodach sportowych odpowiedzialni są nauczyciele organizujący wydarzenie.
2. Informacje o bieżącym rankingu klas będą umieszczane na tablicy ogłoszeń Ligi Klas

Rywalizacja Ligi Klas obejmuje jeden rok nauki szkolnej. Na koniec roku szkolnego następuje ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięzców.

POWODZENIA !!!