Dokumenty dla uczniów

Informujemy, iż zgodnie z art. 19, pkt. 3* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. 2005, Nr 58, poz. 504 z późn. zm.), w związku z załącznikiem (część II - Wydanie zaświadczenia, punkty 5 i 7) do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006, Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
- za wydanie duplikatu świadectwa będzie pobierana opłata w wysokości 26,00 zł
- za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej będzie pobierana opłata w wysokości 9,00 zł


Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy szkoły o numerze 21 1020 5226 0000 6102 0416 3861
Wnioski o wydanie duplikatu świadectwa,duplikatu legitymacji szkolnej oraz pozostałe dokumenty do pobrania są poniżej.